Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Prednaročilo knjige "Borl v 20. stoletju"

VABLJENI K PREDNAROČILU KNJIGE

Borl v 20. stoletju


Na kratko o knjigi:
  • Prva celovita predstavitev razburkane zgodovine Borla v 20. stoletju.
  • Pri nastajanju knjige sodelujejo številni raziskovalci - zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji in drugi strokovnjaki ter poznavalci.
  • Bogato ilustrirana monografija prinaša dokumente in fotografije iz arhivov številnih slovenskih ustanov in zasebnih arhivov iz Slovenije in tujine.
  • Trda vezava, veliki format, več kot 200 str., barvne in črno-bele fotografije.

Predviden datum izida: 6. december 2020
Cena v prednaročilu: 25 eur
Cena po izidu: 30 eur 

Z naročilom in plačilom knjige pred izidom omogočate njeno izdajo. Prednaročilo izvedete z izpolnitvijo obrazca v prilogi in plačilom izbranega števila izvodov na račun Društva za oživitev gradu Borl: SI56 1010 0003 9240 957, namen OTHR, s pripisom Borl v 20. stol. Po prejemu naročila in plačila vam bomo po e-pošti ali navadni pošti poslali potrdilo, s katerim boste na dan izida dvignili knjigo. Prednaročila zbiramo do 30. 9. 2020.

Če naročate knjigo za pravno osebo, lahko pošljete e-pošto na grad.borl@gmail.com in poslali vam bomo ponudbo/predračun, na podlagi katerega boste lahko poravnali kupnino. Po izidu in prejemu knjige pa vam bomo poslali račun.

Obrazec pošljite po pošti na naslov: Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, prinesite osebno v Poslovni center Halo, ali pošljite skeniran obrazec po e-pošti na naslov: grad.borl@gmail.com.


Informacije in prednaročila: 
Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane
Share:

Društvo za oživitev gradu Borl ima novo/staro vodstvo

Korona virus nas je letos prisilil v povsem nove načine tako javnega kot zasebnega življenja. Vse skupaj je močno vplivalo tudi na društveno dogajanje. 
Volilnega občnega zbora v predvidenem terminu marca ni bilo možno izvesti, zato smo konec marca 2020 naredili dopisni občni zbor, na katerem smo potrdili poročila za leto 2019 in staremu vodstvu podaljšali mandat do časa, ko bo možno izvesti "normalni" občni zbor.

Ko so se razmere izboljšale in je bilo spet varno družiti se, smo 26. junija 2020 izvedli volilni občni zbor članov društva za oživitev gradu Borl.

Na občnem zboru smo se ponovno seznanili z vsemi poročili, razrešili smo staro vodstvo, izvolili novo, sprejeli cilje za naslednje štiriletno obdobje in plan dela za leti 2020-2021 ter potrdili članarino za leto 2020. Člani in gostje smo izmenjali poglede in mnenja na dogajanja povezana z gradom Borl. 

Vsi pa smo se strinjali, da so obnovitvena dela, ki že potekajo na gradu Borl, zelo dobrodošla on da si bomo vsi po različni poteh prizadevali zato, da bo sledilo tudi nadaljevanje obnove in da se bo po odprtju obnovljenih delov gradu, tam odvijalo tudi življenje.

Med najpomembnejšimi nalogami/projekti letošnjega leta Društva za oživitev gradu Borl pa je že napovedana knjiga Borl v 20. stoletju.
Share:

Pogodba za delno obnovo gradu Borl je podpisana

Na Ministrstvu RS za kulturo se je zaključil postopek izvedbe javnega naročila Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl.
Javno naročilo je bilo objavljeno 19.12.2019, že 12. marca 2020 je bila izdana odločitev o izbiri izvajalca. Za izvedbo delne obnove gradu Borl je bilo izbrano podjetje KOGRAD IGM d.o.o.
Z izvajalcem pa je bila tudi že podpisana pogodba.

Danes, 4. maja 2020 so na fb Ministrstva za kulturo zapisali:
"Ministrstvo za kulturo je podpisalo pogodbo za obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl. Vrednost del znaša 1.414.496,18 EUR. Gre za projekt ''Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl. Sredstva se namenjajo obnovi objekta kulturne dediščine državnega pomena ob sočasni interpretaciji kulturne dediščine, povezane z biotsko raznovrstnostjo.
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020."

Želimo si, da bi se dela čim prej začela izvajati in se v roku zaključila, da se grajska vrata čim prej spet odprejo.


Share:

OBČNI ZBOR ODPADE, sklican dopisni občni zbor

Spoštovani,

sporočam vam, da občnega zbora DgB zaradi izrednih zdravstvenih razmer, ki vladajo v državi, ni možno izvesti.
V teh dneh poskrbimo vsak zase in s tem za druge, upoštevajmo navodila, ki jih prejemamo.

Da pa bi lahko nadaljevali z delom in pravočasno oddali tudi bilance, sem 13. marca 2020 sklicala DOPISNI OBČNI ZBOR, ki je trajal do 17. marca 2020. Odzvalo se vas je 32, kar je več kot polovica članov.
Potrdili smo dva sklepa:
1. Potrjena sta vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019
2. Obstoječim organom društva se podaljša mandat, do termina, ko bo možno varno izvesti volilni občni zbor.

Na podlagi tega je naša računovodkinja že oddala bilance za lansko leto.

Hvala vsem za razumevanje in odziv.

Lepo bodite, čuvajte se in lep pozdrav.
Vidimo se takoj, ko bo možno.

Sonja Golc
predsednica DgB
Share:

14. redni letni (volilni) občni zbor DgB


Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev organov zbora članov društva
        (predsednik, 2 člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika,
        verifikacijska komisija, kandidacijska komisija);
        ugotovitev sklepčnosti zbora
3. Poročilo o delu v letu 2019:
        - predsednice društva
        - blagajničarke društva
        - predsednika nadzornega odbora
4. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil
5. Razrešnica organov društva
6. Predlog novih organov društva za mandat 2020-2024
        razprava in volitve
7. Cilji društva za naslednje 4 letno obdobje
        in program dela za leti 2020-2024
        razprava in sprejemanje
8. Članarina za leto 2020
9. Beseda gostov
10. Razno (pobude in predlogi članov društva)

Zaradi lažje organizacije občnega zbora prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefon 02 795 32 00 ali po elektronski pošti na naslov grad.borl@gmail.com do srede, 25. marca 2020.

Člani društva lahko članarino za leto 2020 v višini 10 EUR nakažete vnaprej na TRK 10100-0039240957.

Share:

Intervju s predsednico DgB Sonja Golc


Na spletnem portalu ptujcani.si lahko preberete intervju s predsednico DgB: "S Sonjo Golc o: gradu Borl in društvu, ki želi, da oživi" S predsednico se je pogovarjal Samo M. Strelec:

V pogovoru sta se dotaknila društvenih začetkov, številnih projektov, ki smo jih v društvu izvedli v preteklih letih, o sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, o spremembah državne politike do gradov in še mnogo čem.

Ustanovni občni zbor DgB, 19.12.2005


Sonja Golc je intervju zaključila z zahvalo:

"Iz srca bi se rada zahvalila članom društva za sodelovanje v številnih projektih in za podporo tudi v »sušnih« časih, ko nismo od OBNOVE Borla videli niti O, tudi ko so nam zaklenili grajska vrata. Delaš in nekaj lahko dosežeš (tudi majhen korak) le v primeru, da imaš podporo, da delamo skupaj. HVALA.

Zahvaliti se moram tudi strokovnjakom, arheologom, zaposlenim v ZVKDS, ki so se v preteklem letu oz. dveh precej ukvarjali z Borlom, pa so kljub pomanjkanju časa našli nekaj časa tudi za nas, za vsa naša radovedna vprašanja in pobude. Želimo si tvornega sodelovanja še naprej.

Posebna zahvala pa gre naši županji Antoniji Žumbar, ki je prepoznala potencial gradu Borl za razvoj Občine Cirkulane in ga uvrstila v svoj program. Poslej si občina in društvo skupaj prizadevamo za iskanje rešitev za Borl in sodelujemo z Ministrstvom za kulturo.

Hvala vsem, ki spremljate Društvo za oživitev gradu Borl, naše aktivnosti in dogajanje na Borlu, pošljete kaki všeček na fb ali pa nas pohvalite, včasih tudi pograjate kako zadevo.

Mi se bomo trudili še naprej s ciljem, da Borl (o)živi."


Celoten intervju lahko preberete tukaj.Share:

Grad Borl se poteguje za EU sredstva za zaščito in varovanje netopirjev!

Ob koncu leta 2019 je Ministrstvo za kulturo objavilo javno naročilo za obnovo desnega trakta gradu Borl, ki vključuje tudi poročno in viteško dvorano. Na severni strani gradu Borl potekajo zaključna gradbena dela sanacije podora, ki se je zgodil leta 2012. Občina Cirkulane je z županjo Antonijo Žumbar v letu 2019 podala na ministrstvo razvojni dokument "Izhodiščne aktivnosti za oživitev in delovanje gradu Borl", ki vsebinsko temelji in nadgrajuje predhodni dokument Društva za oživitev gradu Borl "Grad Borl, kot družbeno odgovorna socialna inovacija".

Pri lastniku gradu Borl, Ministrstvu za kulturo, smo dosegli, da za grad Borl ne predvideva več le enovite celostne obnove, ampak, da so obnovitvena dela razdeljena po več fazah.

Projekt Life of Bats in Castles- Življenje netopirjev v gradovih, katerega skupna vrednost je ocenjena na približno 5,1 mio EUR, je prestal prvo evalvacijsko stopnjo na Evropski komisiji. Aktivnosti, ki so predvidene za vzpostavitev interpretacijske točke za netopirje, zajemajo revitalizacijo grajskega stolpa in ustrezne zaščitne elemente za bivanje netopirjev na gradu Borl.

Cilji projekta so izboljšati ohranitveno stanje netopirjev, izvesti najnujnejše obnove kulturne dediščine na gradovih, hkrati pa gradove spremeniti v nekakšna regionalna znanstvenoizobraževalna, kulturna in turistična središča.

V projekt je vključenih 10 partnerjev in 5 gradov: Rihemberk, Podčetrtek, Podsreda, Luknja in Borl. Vodilni partner projekta je Mestna občina Nova Gorica. Predvideni start projekta je september 2020 in zaključek avgusta 2027. Strokovni del projekta pripravlja dr. Klemen Koselj, strokovnjak za netopirje iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

V EU so netopirji zavarovani s Habitatno direktivo. Ta določa, da se pomembne habitate ogroženih vrst uvrsti v omrežje Natura 2000. Kot pomembno zatočišče kvalifikacijskih vrst netopirjev, je tudi grad Borl vključen v območje Natura 2000 Drava. Z vključitvijo gradu Borl v varovalni režim Nature 2000 se je država Slovenija zavezala, da bo skrbela za posebne varstvene cilje, da obstoj netopirjev na Borlu ne bo ogrožen. Za ohranjanje populacij kvalifikacijskih vrst v Natura 2000 območjih, je mogoče pridobiti nepovratna sredstva EU iz programa Life, ki prispevajo k lokalnemu razvoju.

V Društvu za oživitev gradu Borl smo izredno veseli, da je prišlo do aktivnega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo in Občino Cirkulane in da se pristopa po fazah k obnovi posameznih delov gradu Borl, za kar smo si v društvu prizadevali več let. V Evropi obstaja veliko primerov sodelovanja med gradovi in za naš planet koristnimi majhnimi netopirji. Zato bo izrednega pomena za naše območje, če bo prišlo do realizacije zastavljenega projekta in se bo v gradu Borl zagotovil njihov dolgoročni obstoj, obiskovalcem pa bo na sodoben način omogočeno spoznati te nenavadne prebivalce.


10.1.2020 smo se na gradu Borl seznanili s projektom LIFE - varovanje netopirjev, ki ga pripravlja strokovnjak Klemen Koselj. Alenka Zupan, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Danica Ranfl, podžupanja Občina Cirkulane in Sonja Golc, Društvo za oživitev gradu Borl smo skupaj z dr. Koseljem pogledale, kje netopirji domujejo, kadar so na gradu Borl, katere prostore bi lahko na gradu uredili v okviru projekta in kakšne varovalne ukrepe za netopirje je potrebno pripraviti. Foto: arhiv DgB

Na gradu Borl so svoj dom našli tudi netopirji. V njem poleti živita dve vrsti netopirjev, ki v severovzhodnem delu Slovenije niso prav pogosti. To sta veliki podkovnjak in vejicati netopir. Na sliki je veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) z mladičema na Borlu.  Foto: Monika Podgorelec, ZRSVN

Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com