Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Grad Borl se poteguje za EU sredstva za zaščito in varovanje netopirjev!

Ob koncu leta 2019 je Ministrstvo za kulturo objavilo javno naročilo za obnovo desnega trakta gradu Borl, ki vključuje tudi poročno in viteško dvorano. Na severni strani gradu Borl potekajo zaključna gradbena dela sanacije podora, ki se je zgodil leta 2012. Občina Cirkulane je z županjo Antonijo Žumbar v letu 2019 podala na ministrstvo razvojni dokument "Izhodiščne aktivnosti za oživitev in delovanje gradu Borl", ki vsebinsko temelji in nadgrajuje predhodni dokument Društva za oživitev gradu Borl "Grad Borl, kot družbeno odgovorna socialna inovacija".

Pri lastniku gradu Borl, Ministrstvu za kulturo, smo dosegli, da za grad Borl ne predvideva več le enovite celostne obnove, ampak, da so obnovitvena dela razdeljena po več fazah.

Projekt Life of Bats in Castles- Življenje netopirjev v gradovih, katerega skupna vrednost je ocenjena na približno 5,1 mio EUR, je prestal prvo evalvacijsko stopnjo na Evropski komisiji. Aktivnosti, ki so predvidene za vzpostavitev interpretacijske točke za netopirje, zajemajo revitalizacijo grajskega stolpa in ustrezne zaščitne elemente za bivanje netopirjev na gradu Borl.

Cilji projekta so izboljšati ohranitveno stanje netopirjev, izvesti najnujnejše obnove kulturne dediščine na gradovih, hkrati pa gradove spremeniti v nekakšna regionalna znanstvenoizobraževalna, kulturna in turistična središča.

V projekt je vključenih 10 partnerjev in 5 gradov: Rihemberk, Podčetrtek, Podsreda, Luknja in Borl. Vodilni partner projekta je Mestna občina Nova Gorica. Predvideni start projekta je september 2020 in zaključek avgusta 2027. Strokovni del projekta pripravlja dr. Klemen Koselj, strokovnjak za netopirje iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

V EU so netopirji zavarovani s Habitatno direktivo. Ta določa, da se pomembne habitate ogroženih vrst uvrsti v omrežje Natura 2000. Kot pomembno zatočišče kvalifikacijskih vrst netopirjev, je tudi grad Borl vključen v območje Natura 2000 Drava. Z vključitvijo gradu Borl v varovalni režim Nature 2000 se je država Slovenija zavezala, da bo skrbela za posebne varstvene cilje, da obstoj netopirjev na Borlu ne bo ogrožen. Za ohranjanje populacij kvalifikacijskih vrst v Natura 2000 območjih, je mogoče pridobiti nepovratna sredstva EU iz programa Life, ki prispevajo k lokalnemu razvoju.

V Društvu za oživitev gradu Borl smo izredno veseli, da je prišlo do aktivnega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo in Občino Cirkulane in da se pristopa po fazah k obnovi posameznih delov gradu Borl, za kar smo si v društvu prizadevali več let. V Evropi obstaja veliko primerov sodelovanja med gradovi in za naš planet koristnimi majhnimi netopirji. Zato bo izrednega pomena za naše območje, če bo prišlo do realizacije zastavljenega projekta in se bo v gradu Borl zagotovil njihov dolgoročni obstoj, obiskovalcem pa bo na sodoben način omogočeno spoznati te nenavadne prebivalce.


10.1.2020 smo se na gradu Borl seznanili s projektom LIFE - varovanje netopirjev, ki ga pripravlja strokovnjak Klemen Koselj. Alenka Zupan, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Danica Ranfl, podžupanja Občina Cirkulane in Sonja Golc, Društvo za oživitev gradu Borl smo skupaj z dr. Koseljem pogledale, kje netopirji domujejo, kadar so na gradu Borl, katere prostore bi lahko na gradu uredili v okviru projekta in kakšne varovalne ukrepe za netopirje je potrebno pripraviti. Foto: arhiv DgB

Na gradu Borl so svoj dom našli tudi netopirji. V njem poleti živita dve vrsti netopirjev, ki v severovzhodnem delu Slovenije niso prav pogosti. To sta veliki podkovnjak in vejicati netopir. Na sliki je veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) z mladičema na Borlu.  Foto: Monika Podgorelec, ZRSVN

Share:

Javno naročilo za obnovo desnega trakta gradu Borl

Ministrstvo za kulturo je 19.12.2019 objavilo javno naročilo za delno obnovo gradu Borl.

"Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl
Javno naročilo gradnje predvideva obnovo prostorov v delu gradu Borl, občina Cirkulane in sicer v prvi kleti 195 m2, v pritličju 538 m2 in v prvem nadstropju 560 m2,, skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo PZI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec mora dela dokončati v roku 8 mesecev od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.Namen projekta je obnova dela gradu Borl ob sočasni interpretaciji biotske raznovrstnosti območja Natura 2000."

Javno naročilo z vsemi prilogami je objavljeno na strani Ministrstva za kulturo tukaj in na Portalu javnih naročil Ministrstva za javno upravo tukaj.

ŠIFRA JN: JN008781/2019-B01
DATUM OBJAVE JN: 19. 12. 2019
ROK ZA PRIJAVO NA JN: 27. 1. 2020 do 12.00
DATUM ODPIRANJA: 27. 1. 2020
INSTITUCIJA: Ministrstvo za kulturo

Nekaj zanimivosti iz razpisne dokumentacije...
Vse to in še več najdete na povezavi javnega naročila.

Skica obnove za območje, kjer je zdaj bazen

 Skica obnove dvorišča

Tloris nadstropja desnega trakta

Tloris pritličja desnega trakta

Share:

Barbarno 2019


V nedeljo, 1. decembra 2019 je organiziralo Društvo za oživitev gradu Borl tradicionalno Barbarno. V mrzlem sončnem jutru smo se zbrali v Cirkulanah pod cerkvijo, da bi skupaj praznovali Barbarno. Grof in grofica Sauer sta v spremstvu častne garde prišla k pozni sveti maši v Cirkulane. Na trgu pred cerkvijo je potekal semanji dan. Na stojnicah je bila pestra ponudba izdelkov, dobrot, kulinarike in pijače. Grof in grofica sta nagovorila potomce svojih nekdanjih podanikov in sprejela »gornino« od vinskega pridelka ter druge dajatve. Dogajanje na prostem so letos popestrili člani Turističnega društva Suha Krajina, ki predstavljajo Seisenbergensis Tumultus, Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu. Zaplesali so tudi renesančne plese.
Barbarno smo zaključili z zanimivim  strokovnim programom v večnamenski dvorani: Rezultati zadnjih arheoloških raziskav na gradu Borl.


Več utrinkov z Barbarnega najdete tukaj.
Share:

V pričakovanju pričetka del na gradu Borl

8. oktobra 2019 so na Ministrstvu za kulturo najavili:

"Začeli se bodo koraki k oživitvi dogajanja na gradu Borl. Dvomilijonski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, bo s strani ESRR sofinanciran v višini 1,6 milijona evrov. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki je del Programa upravljanja območij Natura 2000, kamor spada tudi grad Borl.
Po izvedenem javnem naročilu za izvedbo del in izbiri nadzornega organa se bodo začela obnovitvena dela z zunanjo ureditvijo na gradu Borl in postavitvijo prirodoslovne razstave."

V Društvu za oživitev gradu Borl pozdravljamo potrditev projekta Delne obnove gradu gradu Borl s strani SVRK. Na pričetek izvajanja projekta čakamo že dolgo in z veseljem bomo počakali še nekaj mesecev, da se dela pričnejo.
Glede na zavzetost ministra Zorana Pozniča na gradu Borl junija letos in glede na zagotovila, ki jih je dal ob obisku županje Antonija Žumbar in Danice Ranlf v imenu Društva za oživitev gradu Borl na ministrstvu pred slabim mesecem, verjamemo, da se bo obnova gradu Borl pričela kmalu.
Veselimo se že snovanja vsebin in iskanja rešitev za obnovo ostalih delov gradu Borl in pri tem z Ministrstvom za kulturo in Občino Cirkulane tesno sodelujemo.

Vir fotografije: FB MK, foto: Matevž Lenarčič

Share:
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com