Pogled na grad BorlGrad Borl je biser, ki ga ne smemo pustiti propasti.

Grad Borl se poteguje za EU sredstva za zaščito in varovanje netopirjev!

Ob koncu leta 2019 je Ministrstvo za kulturo objavilo javno naročilo za obnovo desnega trakta gradu Borl, ki vključuje tudi poročno in viteško dvorano. Na severni strani gradu Borl potekajo zaključna gradbena dela sanacije podora, ki se je zgodil leta 2012. Občina Cirkulane je z županjo Antonijo Žumbar v letu 2019 podala na ministrstvo razvojni dokument "Izhodiščne aktivnosti za oživitev in delovanje gradu Borl", ki vsebinsko temelji in nadgrajuje predhodni dokument Društva za oživitev gradu Borl "Grad Borl, kot družbeno odgovorna socialna inovacija".

Pri lastniku gradu Borl, Ministrstvu za kulturo, smo dosegli, da za grad Borl ne predvideva več le enovite celostne obnove, ampak, da so obnovitvena dela razdeljena po več fazah.

Projekt Life of Bats in Castles- Življenje netopirjev v gradovih, katerega skupna vrednost je ocenjena na približno 5,1 mio EUR, je prestal prvo evalvacijsko stopnjo na Evropski komisiji. Aktivnosti, ki so predvidene za vzpostavitev interpretacijske točke za netopirje, zajemajo revitalizacijo grajskega stolpa in ustrezne zaščitne elemente za bivanje netopirjev na gradu Borl.

Cilji projekta so izboljšati ohranitveno stanje netopirjev, izvesti najnujnejše obnove kulturne dediščine na gradovih, hkrati pa gradove spremeniti v nekakšna regionalna znanstvenoizobraževalna, kulturna in turistična središča.

V projekt je vključenih 10 partnerjev in 5 gradov: Rihemberk, Podčetrtek, Podsreda, Luknja in Borl. Vodilni partner projekta je Mestna občina Nova Gorica. Predvideni start projekta je september 2020 in zaključek avgusta 2027. Strokovni del projekta pripravlja dr. Klemen Koselj, strokovnjak za netopirje iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

V EU so netopirji zavarovani s Habitatno direktivo. Ta določa, da se pomembne habitate ogroženih vrst uvrsti v omrežje Natura 2000. Kot pomembno zatočišče kvalifikacijskih vrst netopirjev, je tudi grad Borl vključen v območje Natura 2000 Drava. Z vključitvijo gradu Borl v varovalni režim Nature 2000 se je država Slovenija zavezala, da bo skrbela za posebne varstvene cilje, da obstoj netopirjev na Borlu ne bo ogrožen. Za ohranjanje populacij kvalifikacijskih vrst v Natura 2000 območjih, je mogoče pridobiti nepovratna sredstva EU iz programa Life, ki prispevajo k lokalnemu razvoju.

V Društvu za oživitev gradu Borl smo izredno veseli, da je prišlo do aktivnega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo in Občino Cirkulane in da se pristopa po fazah k obnovi posameznih delov gradu Borl, za kar smo si v društvu prizadevali več let. V Evropi obstaja veliko primerov sodelovanja med gradovi in za naš planet koristnimi majhnimi netopirji. Zato bo izrednega pomena za naše območje, če bo prišlo do realizacije zastavljenega projekta in se bo v gradu Borl zagotovil njihov dolgoročni obstoj, obiskovalcem pa bo na sodoben način omogočeno spoznati te nenavadne prebivalce.


10.1.2020 smo se na gradu Borl seznanili s projektom LIFE - varovanje netopirjev, ki ga pripravlja strokovnjak Klemen Koselj. Alenka Zupan, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Danica Ranfl, podžupanja Občina Cirkulane in Sonja Golc, Društvo za oživitev gradu Borl smo skupaj z dr. Koseljem pogledale, kje netopirji domujejo, kadar so na gradu Borl, katere prostore bi lahko na gradu uredili v okviru projekta in kakšne varovalne ukrepe za netopirje je potrebno pripraviti. Foto: arhiv DgB

Na gradu Borl so svoj dom našli tudi netopirji. V njem poleti živita dve vrsti netopirjev, ki v severovzhodnem delu Slovenije niso prav pogosti. To sta veliki podkovnjak in vejicati netopir. Na sliki je veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) z mladičema na Borlu.  Foto: Monika Podgorelec, ZRSVN

Share:

Društvo za oživitev gradu Borl

Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 32 00
elektronski naslov: grad.borl@gmail.com
Copyright © Društvo za oživitev gradu Borl | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com